خدمات ارزیابی و ارزش‌گذاری و صدور گواهینامه

خانه حراج‌ رخ‌ست تلاش نموده است با توجه به شبکه ارزیاببان و ارزش‌گذاران خود خدمت صدور گواهینامه (کارت هوشمند اثر هنری) را ارایه نماید صاحبان اثاری که تمایل دارند از این خدمت استفاده نمایند لازم است از طریق منوی زیر وارد سامانه ارزیابی و ارزش‌گذاری گردند و برای اثار خود گواهینامه (کارت هوشمتد اثر هنری ) دریافت نمایند.