۳۷ – عبدالرزاق اصفهانی – ابراهیم در آتش

قیمت فروش:۶۰۰ میلیون تومان

بیوگرافی

عبدالرزاق اصفهانی نقاش، مذهب و خطاط اهل اصفهان بود. وی آبرنگ‌کار بود و در ارائه‌ی چهره و شبیه‌پردازی مهارت داشت. به غیر از آبرنگ، در کارهای روغنی و فن تذهیب نیز مهارت داشت و خط نستعلیق را هم نیکو مینوشت. یکی از برجسته‌ترین آثارش تصویر در آتش انداختن حضرت ابراهیم (ع) است که چنین برمی‌آید در زمان محمدشاه قاجار خلق شده است.