۴۲ – حسین خوشنویس زاده – مجلس عشاق

قیمت فروش:۲۱۰ میلیون تومان

بیوگرافی

حسین خوشنویس‌زاده متولد سال، ۱۲۸۸ نگارگر و سوخته‌نگار اصفهانی از هنرمندان فعال و از احیاگران هنر سوخت معرق چرم است. پدر او میرزا محمدعلی و جد او ملا علی‌اصغر هر دو فاضل و خوشنویس بودند. او که کار هنر را نزد پدر آغاز کرده بود بعدها مستقیم و غیرمستقیم از محضر استادانی همچون میرزا آقا امامی، مصورالملکی، حسین بهزاد، و ابراهیم بوذری در تکمیل دانش و مهارت خویش بهره جست. از این هنرمند گرامی آثار متعددی در قالب نگارگری و تابلوهای سوخت بر جا مانده است. مضامین تابلوهای او برگرفته از ادبیات کهن و پربار ایرانی است که همراه با خیالینگاری‌های او موجب شکل گیری یک سبک شخصی شده است. آثار وی تحسین بسیاری از سیاستمداران روزگارش از جمله کندی، ترومن، ملکه الیزابت انگلستان، خورشچف، برژنف، استالین و ژنرال دوگل و ملک حسین را برانگیخت. او در سال ۱۳۷۳ بدرود حیات گفت.