۴۵ – میرزابابا اصفهانی – رجل قاجار

قیمت فروش: ۳۱۰ میلیون تومان

بیوگرافی

میرزابابا اصفهانی نقاش نیمه اول سده سیزدهم هجری در دوره قاجار و از بنیانگذاران شیوه پیکرنگاری درباری و مکتب نقاشی قاجار است که در بین سالهای ۱۲۰۰ و ۱۲۴۵ قمری فعالیت هنری داشته است. وی از کسانی بود که باعث رواج تکنیک رنگ و روغن در ایران شد و نخستین نقاش‌باشی دربار قاجار است. میرزا بابا ابتدا در دربار کریم‌خان زند مشغول نقاشی بود، و پس از جلوس آقامحمدخان به تخت سلطنت، در تهران به کار پرداخت و فنون و شگردهایِ مختلفی در هنر خود به کار بست. در اواخر عمر، نقاش باشی دربار فتحعلی شاه شد. او در نقاشی رنگ و روغن و سیاه‌قلم و تذهیب، استاد بود. در برخی از این نقاشی‌ها از سبکی شبیه سبک محمدصادق استفاده کرده‌است. میرزا بابا همچنین در رشته گل و بوته و شبیه‌کشی تبحر داشت و قلمدان‌نگار هم بود.